[EATGIRL] 煮出完美蛋料理🍳 3分鐘學識4種唔同煮法嘅蛋!

蛋係好多人每日必食嘅食物🥚 可素性極高嘅蛋有無限種煮法,但其實一啲最普通嘅嘅煮法先最考功夫!到底點煮先好食呢?🍳 學識整呢幾款蛋擺落唔同野食度已經可以做出好吸引嘅蛋料理啦!