[MOVE YOUR BODY] 夏天閨密彈住瘦!男神主持Owen教你彈床修身Keep Fit👭

想瘦但的唔起心肝?想做運動又怕悶?同閨密拍住玩Rebounding就可以一次過滿足大家兩個願望啦!Rebounding係指迷你彈床健身,跟住拍子去做唔同嘅健體動作,唔單止可以燃燒卡路里,鍛鍊全身肌肉,而且跳動時身體白血球數量會比平時多兩倍,可以增強免疫力添呀!又好玩又修到身,仲可以同閨蜜一齊做,加上喺彈床跳10分鐘, 已經等於跑30分鐘,啱晒我呢啲怕悶又想做運動嘅人呀😝 一齊跟男神主持@Owen學做彈床二人修身操啦!

第一組動作

第二組動作

第三組動作

唔好以為彈下彈下好易,編輯們跳咗一首歌已經喘氣啦🙈


Editor: Christy Chan & Margott Leung

Videographer: JC & Allan

Video Editor: JC

Owen's Customs: bossini