[BEAUTY] 手殘女都整到!用啱呢幾件日常小物就輕鬆有靚靚指甲

成日喺Facebook、IG度睇到啲人畫幾下就整到啲指甲靚一靚咁,耐何作為手殘女又點可能整到好似佢哋嗰啲咁精緻?睇下呢幾個用日常小物幫手嘅簡易美甲法,唔洗好手巧都可以自己整到靚靚指甲!

小物一:膠袋

1. 先用白色指甲油打底。
2. 將膠袋整成一舊,喺皺位買搽上灰色指甲油,再印喺指甲上。
3. 用紫色水筆畫啲虛線,然後用超幼書筆沾啲水,輕輕化開虛線。
4. 最後搽top coat,可以隨喜好揀啞面或者令面、加閃石等等。

小物二:原子筆/貼紙

1. 先用貼紙摭住半邊指甲,按喜好搽上指甲油。
2. 用原子筆嘅筆頭點上白色指甲油,再遂點遂點咁點上指甲,做成雲嘅形狀。
3. 最後搽top coat,可以隨喜好揀啞面或者令面、加閃石等等。

小物三:橡筋

1. 先用橡筋將指甲分成兩區,其中一區按喜好搽上指甲油。
2. 等乾之後搽top coat,可以隨喜好揀啞面或者令面、加閃石等等。

小物四:保鮮紙

1. 配搭2-3種鐘意嘅指甲油顏色,隨意搽上指甲。
2. 將保鮮紙舖喺指甲面,用手指輕輕按壓混合各種顏色。
3. 乾後搽top coat,可以隨喜好揀啞面或者令面。

小物五:膠紙

1. 先喺膠紙上搽上指甲油,自制顏色膠紙。
2. 接喜好搽上指甲底色。
3.  將顏色膠紙前成幼條,貼上指甲。
4. 最後搽top coat,可以隨喜好揀啞面或者令面。

變奏版

可以利用膠紙做阻擋做出唔同嘅紋理!

小物六:油漆筆

*超手殘推介

1. 先按喜好搽上底色。
2. 用油漆筆喺指甲上畫上鍾意嘅紋理。
3. 最後搽top coat,可以隨喜好揀啞面或者令面、加閃石等等。

小物七:髮夾

1. 先按喜好搽上底色。
2. 打開髮夾,用髮夾頭嘅波波點啲指甲油,遂點點上指甲,可點兩層增加立體感。
3. 最後搽top coat,可以隨喜好揀啞面或者令面、加閃石等等。

變奏版

慢慢遂層點可以做到美人魚鱗片嘅效果~

小物八:皺紋膠紙/鉸剪

1. 先按喜好搽上底色。
2. 用鉸剪將膠紙剪成波浪紋,黐喺指甲上做阻擋,再搽上另一種顏色指甲油。
3. 最後搽top coat,可以隨喜好揀啞面或者令面、加閃石等等。